Sakae Tempura Noodles (Soba)

Sakae Tempura Noodles (Soba)

SGD 15.30
Ebi Tempura Noodles (Soba)

Ebi Tempura Noodles (Soba)

SGD 18.60
Yasai Tempura Noodles (Soba)

Yasai Tempura Noodles (Soba)

SGD 13.75
Cha Soba

Cha Soba

Cold green tea buckwheat noodles

Cold green tea buckwheat noodles

SGD 11.40
Cha Soba and Yasai Tempura Gozen

Cha Soba and Yasai Tempura Gozen

SGD 24.20